Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

398/14

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

działka gruntu zabudowana budynkiem gospodarczym,

nad terenem działki przechodzi linia napowietrzna Sn.  Działka porośnięta drzewostanem (akacje, orzechy). Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

1147

MN.2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

KWD.6 droga wewnętrzna(1)

39.448,-

3.900,-

930

 (21) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 3 października 2018 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

wniesienie WADIUM w określonym wyżej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej  przed otwarciem  przetargu:

- osoby fizyczne - dowód tożsamości ,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających, 

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

- osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomością, jej stanem

    technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacją geodezyjną.

Wgląd do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania się z usytuowaniem działki można uzyskać na stronie publicznej geoportal.gov.pl 

 1. Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu oraz koszty dokumentacji wymienione

w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy            w Pieszycach:

 

należność za  nieruchomość -     Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

koszty dokumentacji -                Bank Spółdzielczy nr 56 9527 0007 0036 6063 2000 0003

 

     w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 1. Koszty dokumentacji geodezyjnej, notarialnej oraz sądowe nabycia nieruchomości ponosi
  w całości kupujący.
 1. Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku ewentualnego wznowienia punktów granicznych wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 1. W przypadku nie przystąpienia oferenta, który wygrał przetarg, do zawarcia umowy notarialnej
  w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz Gminy.
 1. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
  i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.
 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

Pieszyce, 28 sierpnia 2018 r.