Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

162/2

 

KW SW1D/ 00047825/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Południe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

nad działką przechodzi linia wysokiego napięcia,

została wydana zgoda na wykonanie na terenie działki inwestycji w zakresie budowy linii kablowej nn.(1)

8414

2 PU -  zabudowa przemysłowo-usługowa

400.470,- zł(2)

40.000,-

1130

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I –  9.01.2017 r., II – 14.03.2018 r., III – 22.05.2018 r.,

(1) projekt planowanej inwestycji do wglądu w UMiG w Pieszycach pok. nr 12.

(2)  do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 4 lipca 2018 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>

Ogloszenie Nr 31 2018