Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 listopada 2017 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń  Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2016 rok.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i wysokości prowizji na 2018 rok (projekt nr 38 /2017).
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok (projekt nr 39 /2017).
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 (projekt nr 40/2017).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych (projekt nr 42/2017).
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 41/2017).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt nr 43/2017).
 11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.