Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat na dzień 25 października 2017 roku zwołał kolejną sesję Rady Miejskiej. Obrady w sali posiedzeń rozpoczną się o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt nr 37 /2017).
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.