W gminie Pieszyce obserwuje się znaczną dysproporcję pomiędzy ilością doprowadzonej wody a ilością odebranych ścieków co świadczy o słabym stopniu skanalizowania gminy. W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Pieszycach, jak i uzupełnienia uzbrojenia na terenach obecnie nie skanalizowanych oraz zmniejszenia emisji ścieków do wód i do gruntu, planuje się modernizację, rozbudowę i budowę systemów kanalizacji.
Jednak ze względu na warunki środowiskowe, charakterystyczne ukształtowanie terenu oraz miejscami rozproszoną zabudowę nie wszędzie jest możliwość budowy kanalizacji. Wskazanym jest więc zastosowanie lokalnych systemów oczyszczania ścieków tam, gdzie przy zabudowie rozproszonej budowanie systemów kanalizacyjnych jest finansowo nieopłacalne dla gminy. Dlatego aby wspomóc takie działania zostały opracowane zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska daje możliwość przyznawania dotacji na zadania służące ochronie środowiska
i gospodarki wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju.

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/245/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 31 maja 2017 r.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce

1. W latach 2017-2018 udzielane będą dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków tj. na zakup lub zakup i montaż urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dotacje celowe udzielone będą osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, będącymi właścicielami, współwłaścicielami (w tym wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego.
3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz być zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, posiadać oznaczenie CE oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3.
4. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizacje przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych urządzeń przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:
- do 6 osób – 3.500 zł
- od 7 do 8 osób – 4.000 zł
- od 9-12 osób - 4.500 zł
- od 13-16 osób – 5.500 zł
- od 17 do 25 osób - 6.000 zł
- od 26 osób – 6.500 zł.
5. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
c) koszty transportu,
d) koszty eksploatacji i konserwacji biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub urządzenia używane,
f) koszty zakupu gruntów,
g) kosztów obsługi kredytów i innych zobowiązań,
h) koszty likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków.
6. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsięwzięć już zrealizowanych lub faktur wystawionych z datą przed 1 lipca 2017 r. Dla danego Wnioskodawcy dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
7. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Pieszyce, przeznaczonych na ten cel w roku 2017 i 2018. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływających wniosków. Wniosek, który nie został rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pieszyce zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni.
10. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. Do wniosku należy dołączyć:
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu),
b) pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagane) – kserokopia (oryginał do wglądu),
c) projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – kserokopia (oryginał do wglądu),
d) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonych działkach – w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu Wnioskodawcy – oryginał,
e) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego,
f) harmonogram rzeczowo-finansowy
g) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej biologicznej oczyszczalnią ścieków.
11.Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do urzędu):
- w 2017 roku – do 15 września 2017 r. do godziny 14:00
- w 2018 roku – do 30 maja 2018 r. do godziny 15:00.
12. Kryterium oceny wniosków:
- poprawność i kompletność wniosku,
- warunki lokalizacyjne,
- stopień rozwiązania problemu oczyszczania ścieków (efektywność ekologiczna),
- ilość osób uczestniczących w inwestycji (w przypadku inwestycji zbiorowych),
- czas realizacji.
13. Wypłata dotacji następuje po protokolarnym odbiorze prac oraz wizji w terenie.
14. Odbioru prac dokonuje się na podstawie dokumentów wymaganych prawem:
a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji (mapa) – oryginał,
b) faktury lub rachunki potwierdzające: wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (zakup materiałów i montaż), wykonanie inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej, nadzór i kierowanie budową wraz z potwierdzeniem zapłaty – kserokopie (oryginały do wglądu),
c) protokół końcowy zadania podpisany przez osobę uprawniona – kserokopia (oryginał do wglądu),
d) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej – kserokopia (oryginał do wglądu),
e) certyfikat/deklarację zgodności z norma PN-EN 12566-3 – kserokopia (oryginał do wglądu),
f) zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach rozpoczęcia eksploatacji – kserokopia (oryginał do wglądu).
15. Z tytułu braku zakwalifikowania wniosku do datacji – wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania oczyszczalni ścieków, rodzaju dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pokój nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w środy 8:00-16:00 oraz w piątki 8:00-13:00.