W gminie Pieszyce obserwuje si臋 znaczn膮 dysproporcj臋 pomi臋dzy ilo艣ci膮 doprowadzonej wody a ilo艣ci膮 odebranych 艣ciek贸w co 艣wiadczy o s艂abym stopniu skanalizowania gminy. W celu uporz膮dkowania gospodarki wodno-艣ciekowej w Pieszycach, jak i uzupe艂nienia uzbrojenia na terenach obecnie nie skanalizowanych oraz zmniejszenia emisji 艣ciek贸w do w贸d i do gruntu, planuje si臋 modernizacj臋, rozbudow臋 i budow臋 system贸w kanalizacji.
Jednak ze wzgl臋du na warunki 艣rodowiskowe, charakterystyczne ukszta艂towanie terenu oraz miejscami rozproszon膮 zabudow臋 nie wsz臋dzie jest mo偶liwo艣膰 budowy kanalizacji. Wskazanym jest wi臋c zastosowanie lokalnych system贸w oczyszczania 艣ciek贸w tam, gdzie przy zabudowie rozproszonej budowanie system贸w kanalizacyjnych jest finansowo nieop艂acalne dla gminy. Dlatego aby wspom贸c takie dzia艂ania zosta艂y opracowane zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska daje mo偶liwo艣膰 przyznawania dotacji na zadania s艂u偶膮ce ochronie 艣rodowiska
i gospodarki wodnej, wynikaj膮ce z zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju.

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXIII/245/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 31 maja 2017 r.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce

1. W latach 2017-2018 udzielane b臋d膮 dotacje celowe na wspieranie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w tj. na zakup lub zakup i monta偶 urz膮dze艅 do oczyszczania 艣ciek贸w bytowych w stopniu umo偶liwiaj膮cym odprowadzanie ich do w贸d lub do ziemi zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
2. Dotacje celowe udzielone b臋d膮 osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniej膮cego zbiornika bezodp艂ywowego tzw. 鈥瀞zamba鈥, b臋d膮cymi w艂a艣cicielami, wsp贸艂w艂a艣cicielami (w tym wsp贸lnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali) nieruchomo艣ci zamieszka艂ych, po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, b膮d藕 pod艂膮czenie do istniej膮cego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemo偶liwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci rozumie si臋 r贸wnie偶 u偶ytkownika wieczystego.
3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia 艣ciek贸w powinna spe艂nia膰 wymagania okre艣lone
w rozporz膮dzeniu Ministra 艢rodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunk贸w, jakie nale偶y spe艂ni膰 przy wprowadzaniu 艣ciek贸w do w贸d lub ziemi oraz w sprawie substancji szczeg贸lnie szkodliwych dla 艣rodowiska wodnego oraz by膰 zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, posiada膰 oznaczenie CE oraz certyfikat/deklaracj臋 zgodno艣ci z norm膮 PN-EN 12566-3.
4. Wnioskodawca mo偶e uzyska膰 pomoc finansow膮 na realizacje przedsi臋wzi臋cia w wysoko艣ci do 50 % udokumentowanych poniesionych koszt贸w brutto na zakup lub zakup z monta偶em wy艂膮cznie nowych urz膮dze艅 przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w obs艂uguj膮cej poszczeg贸ln膮 liczb臋 os贸b, lecz nie wi臋cej ni偶:
- do 6 os贸b 鈥 3.500 z艂
- od 7 do 8 os贸b 鈥 4.000 z艂
- od 9-12 os贸b - 4.500 z艂
- od 13-16 os贸b 鈥 5.500 z艂
- od 17 do 25 os贸b - 6.000 z艂
- od 26 os贸b 鈥 6.500 z艂.
5. Dofinansowaniu nie podlegaj膮:
a) koszty sporz膮dzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwole艅 administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
b) koszty robocizny wykonanej we w艂asnym zakresie przez wnioskodawc臋,
c) koszty transportu,
d) koszty eksploatacji i konserwacji biologicznych przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w,
e) koszty zakupu pojedynczych element贸w (komponent贸w) do przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w lub urz膮dzenia u偶ywane,
f) koszty zakupu grunt贸w,
g) koszt贸w obs艂ugi kredyt贸w i innych zobowi膮za艅,
h) koszty likwidacji dotychczasowych urz膮dze艅 do gromadzenia lub odprowadzania 艣ciek贸w.
6. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsi臋wzi臋膰 ju偶 zrealizowanych lub faktur wystawionych z dat膮 przed 1 lipca 2017 r. Dla danego Wnioskodawcy dotacja na dan膮 nieruchomo艣膰 przys艂uguje tylko raz.
7. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z budow膮 przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w rozpatrywane b臋d膮 do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych bud偶etu Gminy Pieszyce, przeznaczonych na ten cel w roku 2017 i 2018. O kolejno艣ci udzielenia dotacji decyduje kolejno艣膰 wp艂ywaj膮cych wniosk贸w. Wniosek, kt贸ry nie zosta艂 rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na ten cel w bud偶ecie, rozpatrzony zostanie w nast臋pnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejno艣ci膮 wp艂ywu wniosk贸w.
8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomi臋dzy Wnioskodawc膮 a Gmin膮 Pieszyce zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budow臋 przydomowej biologicznej oczyszczalni.
10. Warunkiem udzielenia dotacji jest z艂o偶enie wniosku wg wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszych zasad. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
a) pozwolenie na budow臋 lub zg艂oszenie zamiaru wykonania rob贸t budowlanych wraz z za艣wiadczeniem w艂a艣ciwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
b) pozwolenie wodnoprawne (je偶eli jest wymagane) 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
c) projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
d) zgody wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli albo wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych lub uchwa艂臋 wsp贸lnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz u偶ytkowanie oczyszczalni na okre艣lonych dzia艂kach 鈥 w przypadku nieruchomo艣ci, do kt贸rej tytu艂 prawny posiada kilka os贸b oraz o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na wyp艂acenie dotacji jednemu wskazanemu Wnioskodawcy 鈥 orygina艂,
e) o艣wiadczenie o likwidacji zbiornika bezodp艂ywowego,
f) harmonogram rzeczowo-finansowy
g) map臋 z naniesion膮 lokalizacj膮 przydomowej biologicznej oczyszczalni膮 艣ciek贸w.
11.Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du):
- w 2017 roku 鈥 do 15 wrze艣nia 2017 r. do godziny 14:00
- w 2018 roku 鈥 do 30 maja 2018 r. do godziny 15:00.
12. Kryterium oceny wniosk贸w:
- poprawno艣膰 i kompletno艣膰 wniosku,
- warunki lokalizacyjne,
- stopie艅 rozwi膮zania problemu oczyszczania 艣ciek贸w (efektywno艣膰 ekologiczna),
- ilo艣膰 os贸b uczestnicz膮cych w inwestycji (w przypadku inwestycji zbiorowych),
- czas realizacji.
13. Wyp艂ata dotacji nast臋puje po protokolarnym odbiorze prac oraz wizji w terenie.
14. Odbioru prac dokonuje si臋 na podstawie dokument贸w wymaganych prawem:
a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji (mapa) 鈥 orygina艂,
b) faktury lub rachunki potwierdzaj膮ce: wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w (zakup materia艂贸w i monta偶), wykonanie inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej, nadz贸r i kierowanie budow膮 wraz z potwierdzeniem zap艂aty 鈥 kserokopie (orygina艂y do wgl膮du),
c) protok贸艂 ko艅cowy zadania podpisany przez osob臋 uprawniona 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
d) o艣wiadczenie osoby posiadaj膮cej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i rob贸t w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, 偶e przedsi臋wzi臋cie zosta艂o wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
e) certyfikat/deklaracj臋 zgodno艣ci z norma PN-EN 12566-3 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
f) zg艂oszenie do Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach rozpocz臋cia eksploatacji 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du).
15. Z tytu艂u braku zakwalifikowania wniosku do datacji 鈥 wnioskodawcy nie przys艂uguje 偶adne roszczenie.
WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce
Wszelkie informacje dotycz膮ce zasad dofinansowania oczyszczalni 艣ciek贸w, rodzaju dokument贸w oraz zakres obowi膮zk贸w stron mo偶na uzyska膰 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok贸j nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedzia艂ki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w 艣rody 8:00-16:00 oraz w pi膮tki 8:00-13:00.