Informujemy, że w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. całodobowo (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.
CwiczeniaRenegadeSarexNews
Źródło: www.defence24.pl
W celu przygotowania się do udziału w przedmiotowym ćwiczeniu, na podstawie
§ 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) proszę o:

Prezydentów, burmistrzów, wójtów gmin:
• utrzymanie gotowości do nasłuchu radiowego w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. w sieci Starosty Powiatu (jeśli taka sieć funkcjonuje na terenie powiatu),
• utrzymanie stanu zalogowania w Systemie Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego,
• utrzymanie stanu zalogowania w systemie „Ramzes”,
• uruchomienie syren i wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu” po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu i wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu” po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie,
• sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego sprawdzenia akustycznego podsystemu ostrzegania oraz wysłanie go w terminie do 5 dni od zakończenia ćwiczenia, do Starostwa Powiatowego zgodnie z właściwością terytorialną.

Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia, proszę o przekazanie informacji o prowadzonym treningu w środkach masowego przekazu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.