AgroregNews3"SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY" realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wsparcie skierowane do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe).
Wsparcie w Działaniu 8.3 obejmuje:
• Diagnozę kompetencji zawodowych i społecznych– obligatoryjna forma wsparcia, rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
• Szkolenie i doradztwo– obligatoryjna forma wsparcia, szkolenia zawodowe obejmujące 60 godzin zajęć przygotowujących uczestników do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne usługi doradcze obejmujące: praktyczne wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, stworzenie indywidualnego biznes planu, pomoc w wypełnieniu wniosków itp. – 6 godzin na osobę.
• Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej– przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej maksymalnie 23 tysiące złotych na osobę.
• Wsparcie pomostowe– uczestnicy, którzy uzyskali dotację mogę ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy, maksymalna kwota wparcia 800 zł miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy
• Indywidualne usługi szkoleniowo – doradcze – usługi obejmujące doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania i prowadzenia firmy na podstawie złożonego wniosku w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej – maksymalnie 4 godziny na osobę.

AgroregNews4

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

Dotacja na otworzenie działalności gospodarczej!

Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników:
- przewidzianych do zwolnienia,
- zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Formy wsparcia oferowane w projekcie:
1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia), polegające m.in. na pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia

2. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej
• maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł.
• wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% udzielonej dotacji
• ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
• obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej

3. Szkolenia zawodowe
• tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
• możliwość sfinansowania n/w kosztów:
- organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
- egzaminów
- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
- przejazdu na szkolenia
- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
• osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
4. Studia podyplomowe
• możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł.
• podjęte studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych
5. Staże zawodowe
• minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
• osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
• istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł./ osobę
• istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty
6. Poradnictwo psychologiczne, mające na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej
• wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
• kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
• osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobków lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Zapraszamy przedsiębiorców z powiatu dzierżoniowskiego do nowego projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

Dofinansowanie szkoleń dla firm

od 50% do 80% wartości danego szkolenia

PartnerstwoAGROREGNews

 

  • do 25 tys. zł – DOFINANSOWANIE udziału w szkoleniach dla firmy
  • do 5 tys. zł – DOFINANSOWANIE udziału w pojedynczym szkoleniu
  • poziom dofinansowania usługi rozwojowej:
    • doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy Usług Rozwojowych
  • wybór szkolenia na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wsparcie skierowane do przedsiębiorców sektora MMŚP - dofinansowanie usług rozwojowych, takich jak szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo prowadzące do nabycia kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę).

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Specjaliści ds. doradztwa zapewnią Państwu pomoc w zakwalifikowaniu się do projektu oraz zapewnią poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej/szkoleniowej.

Zapraszamy do Biura od pn. – pt. w godzinach od 7.30 do 15.00

BIURO REGIONALNE

ARR „AGROREG” S.A. W DZIERŻONIOWIE

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Świdnicka 38 (II piętro, pokój 29)

58-200 Dzierżoniów

Małgorzata Gontowska tel.: 513 906 956 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Butrym tel.: 513 906 875 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.agroreg.com.pl