AgroregNews3"SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY" realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Dzia艂ania 8.3 Samozatrudnienie, przedsi臋biorczo艣膰 oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Dotacja na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
Wsparcie skierowane do os贸b bezrobotnych lub biernych zawodowo, powy偶ej 30 roku 偶ycia, znajduj膮cych si臋 w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, tj. os贸b po 50 roku 偶ycia, kobiet, os贸b niepe艂nosprawnych, os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych oraz os贸b o niskich kwalifikacjach (wykszta艂cenie 艣rednie lub ni偶sze).
Wsparcie w Dzia艂aniu 8.3 obejmuje:
鈥 Diagnoz臋 kompetencji zawodowych i spo艂ecznych鈥 obligatoryjna forma wsparcia, rozmowa z doradc膮 zawodowym, kt贸rej celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego za艂o偶enia i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
鈥 Szkolenie i doradztwo鈥 obligatoryjna forma wsparcia, szkolenia zawodowe obejmuj膮ce 60 godzin zaj臋膰 przygotowuj膮cych uczestnik贸w do samodzielnego prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz indywidualne us艂ugi doradcze obejmuj膮ce: praktyczne wsparcie w za艂o偶eniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, stworzenie indywidualnego biznes planu, pomoc w wype艂nieniu wniosk贸w itp. 鈥 6 godzin na osob臋.
鈥 Dotacja na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej鈥 przyznanie bezzwrotnych 艣rodk贸w na otwarcie dzia艂alno艣ci gospodarczej maksymalnie 23 tysi膮ce z艂otych na osob臋.
鈥 Wsparcie pomostowe鈥 uczestnicy, kt贸rzy uzyskali dotacj臋 mog臋 ubiega膰 si臋 o przyznanie 艣rodk贸w finansowych na pokrycie koszt贸w zwi膮zanych z bie偶膮cym prowadzeniem firmy, maksymalna kwota wparcia 800 z艂 miesi臋cznie przez maksymalnie 12 miesi臋cy
鈥 Indywidualne us艂ugi szkoleniowo 鈥 doradcze 鈥 us艂ugi obejmuj膮ce doradztwo w zakresie efektywnego zarz膮dzania i prowadzenia firmy na podstawie z艂o偶onego wniosku w ci膮gu 12 miesi臋cy od rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 maksymalnie 4 godziny na osob臋.

AgroregNews4

鈥濧ktywizacja dolno艣l膮skiego rynku pracy鈥

Dotacja na otworzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej!

Wsparcie skierowane do przedsi臋biorstw przechodz膮cych procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownik贸w:
- przewidzianych do zwolnienia,
- zagro偶onych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotycz膮cych zak艂adu pracy
Formy wsparcia oferowane w projekcie:
1. Doradztwo zawodowe z elementami po艣rednictwa pracy (obowi膮zkowa forma wsparcia), polegaj膮ce m.in. na pomocy w poszukiwaniu sposob贸w rozwi膮zania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia

2. Dotacja na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej w formie bezzwrotnej po艂膮czone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej
鈥 maksymalna kwota dotacji: 23 tys. z艂.
鈥 wymagany wk艂ad w艂asny finansowy 鈥 w wysoko艣ci 10% udzielonej dotacji
鈥 ograniczenia dotycz膮ce grupy docelowej 鈥 o wsparcie mo偶e ubiega膰 si臋 osoba, kt贸ra spe艂nia co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: jest osob膮 z niepe艂nosprawno艣ci膮, jest osob膮 powy偶ej 50. roku 偶ycia, jest kobiet膮, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osob膮 poni偶ej 30. roku 偶ycia oraz nie posiada艂a wpisu do rejestru Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 przyst膮pienia do projektu
鈥 obowi膮zkowy udzia艂 w cz臋艣ci doradczo-szkoleniowej

3. Szkolenia zawodowe
鈥 tematyka szkole艅 elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
鈥 mo偶liwo艣膰 sfinansowania n/w koszt贸w:
- organizacji szkolenia, w tym koszt贸w kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadaj膮cego uprawnienia zawodowe
- egzamin贸w
- niezb臋dnych bada艅 lekarskich lub psychologicznych
- przejazdu na szkolenia
- zakwaterowania, je艣li zaj臋cia odbywaj膮 si臋 poza miejscem zamieszkania
鈥 osobom uczestnicz膮cym w przys艂uguje stypendium w wysoko艣ci nie wi臋kszej ni偶 120% zasi艂ku, o kt贸rym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, 偶e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni偶 150 godzin miesi臋cznie 鈥 w przypadku ni偶szego miesi臋cznego wymiaru godzin, wysoko艣膰 stypendium ustala si臋 proporcjonalnie.
4. Studia podyplomowe
鈥 mo偶liwo艣膰 sfinansowania koszt贸w studi贸w podyplomowych w wysoko艣ci do 6 tys. z艂.
鈥 podj臋te studia podyplomowe mog膮 by膰 maksymalnie dwuletnie
鈥 wymagany wk艂ad w艂asny 鈥 w wysoko艣ci 10% warto艣ci dofinansowania studi贸w podyplomowych
5. Sta偶e zawodowe
鈥 minimalny czas trwania sta偶u: 3 miesi膮ce, maksymalny: 12 miesi臋cy
鈥 osobom uczestnicz膮cym w sta偶ach zawodowych przys艂uguje miesi臋czne stypendium w wysoko艣ci nie wi臋kszej ni偶 kwota minimalnego wynagrodzenia za prac臋 ustalonego na podstawie przepis贸w o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋 naliczane proporcjonalnie do liczby godzin sta偶u zrealizowanych przez sta偶yst臋
鈥 istnieje mo偶liwo艣膰 sfinansowania pozosta艂ych koszt贸w zwi膮zanych z odbywaniem sta偶u (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzie偶y ochronnej, itp.) 鈥 艣rednio w kwocie 2 tys. z艂./ osob臋
鈥 istnieje mo偶liwo艣膰 sfinansowania koszt贸w wynagrodzenia opiekuna sta偶ysty
6. Poradnictwo psychologiczne, maj膮ce na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu maj膮cym trudno艣ci z przystosowaniem si臋 do nowej sytuacji spowodowanej utrat膮 pracy lub mo偶liwo艣ci膮 utraty pracy.

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilno艣ci geograficznej
鈥 wsparcie dla uczestnik贸w projektu, kt贸rzy podejm膮 zatrudnienie, inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w miejscowo艣ci innej ni偶 dotychczasowe miejsce zamieszkania
鈥 kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. z艂/ osob臋
Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
鈥 odleg艂o艣膰 od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podj臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
鈥 osoba b臋dzie pozostawa艂a w zatrudnieniu lub wykonywa艂a inn膮 prac臋 zarobk贸w lub wykonywa艂a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 przez okres co najmniej 6 miesi臋cy.

Zapraszamy przedsi臋biorc贸w z powiatu dzier偶oniowskiego do nowego projektu 鈥Partnerstwo na rzecz rozwoju dolno艣l膮skich MM艢P i ich pracownik贸w鈥

Dofinansowanie szkole艅 dla firm

od 50% do 80% warto艣ci danego szkolenia

PartnerstwoAGROREGNews

 

  • do 25 tys. z艂 鈥 DOFINANSOWANIE udzia艂u w szkoleniach dla firmy
  • do 5 tys. z艂 鈥 DOFINANSOWANIE udzia艂u w pojedynczym szkoleniu
  • poziom dofinansowania us艂ugi rozwojowej:
    • doradztwo w zakresie okre艣lenia potrzeb rozwojowych przedsi臋biorstwa oraz korzystania z Bazy Us艂ug Rozwojowych
  • wyb贸r szkolenia na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wsparcie skierowane do przedsi臋biorc贸w sektora MM艢P - dofinansowanie us艂ug rozwojowych, takich jak szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo prowadz膮ce do nabycia kompetencji przedsi臋biorc贸w i ich pracownik贸w. Projekt jest skierowany do przedsi臋biorstw maj膮cych swoj膮 jednostk臋 organizacyjn膮 na obszarze wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego oraz ich pracownicy (wykonuj膮cy prac臋 na podstawie umowy o prac臋).

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsi臋biorc贸w z sektora MM艢P oraz ich pracownik贸w w formie doradztwa w zakresie okre艣lenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Us艂ug Rozwojowych oraz dofinansowania MM艢P wybranych us艂ug rozwojowych pozwalaj膮cych w szczeg贸lno艣ci na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji os贸b pracuj膮cych, usprawnienie proces贸w lub obszar贸w dzia艂ania przedsi臋biorstwa b膮d藕 cz臋艣ciow膮 lub ca艂kowit膮 zmian臋 profilu dzia艂alno艣ci.

Specjali艣ci ds. doradztwa zapewni膮 Pa艅stwu pomoc w zakwalifikowaniu si臋 do projektu oraz zapewni膮 poradnictwo w zakresie wyboru okre艣lonej us艂ugi rozwojowej/szkoleniowej.

Zapraszamy do Biura od pn. 鈥 pt. w godzinach od 7.30 do 15.00

BIURO REGIONALNE

ARR 鈥濧GROREG鈥 S.A. W DZIER呕ONIOWIE

Dzier偶oniowski Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci

ul. 艢widnicka 38 (II pi臋tro, pok贸j 29)

58-200 Dzier偶oni贸w

Ma艂gorzata Gontowska tel.: 513 906 956 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Aleksandra Butrym tel.: 513 906 875 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

www.agroreg.com.pl