Tematem g艂贸wnym posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy by艂o podsumowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w minionym roku oraz om贸wienie wsp贸艂pracy PUP ze szko艂ami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi powiatu dzier偶oniowskiego. St膮d posiedzenie odby艂o si臋 9 marca w Zespole Szk贸艂 nr 3 w Dzier偶oniowie.
RadaRynkuPracy
Sprawozdanie z pracy PUP w minionym roku przedstawi艂a dyrektor Agnieszka Walawska. Z obszernych danych wynika szeroki zakres pracy PUP obejmuj膮cego swoim wsparciem zar贸wno osoby bezrobotne i poszukuj膮ce pracy (w szczeg贸lno艣ci osoby niepe艂nosprawne), jak i przedsi臋biorc贸w oraz pracodawc贸w, w tym samorz膮dy. W minionym roku PUP zawar艂 blisko 1000 um贸w i porozumie艅. Bud偶et 艂膮czny, jakim dysponowa艂 w minionym roku PUP na realizacj臋 wszystkich zada艅, to oko艂o 26 mln z艂. Z tego na przyk艂ad wydano ponad 2 mln z艂 na sta偶e (ponad 300 um贸w), ponad mln z艂 na prace interwencyjne (ponad 200 um贸w), blisko 1,2 mln z艂 na roboty publiczne (148 uczestnik贸w), ponad 30 tys. z艂 na prace spo艂ecznie u偶yteczne dla 50 uczestnik贸w. Wci膮偶 sporym zainteresowaniem cieszy艂y si臋 jednorazowe 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej. PUP w minionym roku wyda艂 blisko 2 mln z艂 na ten cel 鈥 skorzysta艂o 99 os贸b. Podobnie du偶ym zainteresowaniem cieszy艂y si臋 refundacje koszt贸w utworzenia stanowisk pracy (stworzono 79 nowych stanowisk, PUP wydatkowa艂 na ten cel ponad 1,5 mln z艂). Ze szkole艅 tylko w 2016 r. skorzysta艂y 171 osoby (w sumie wydatkowano na ten cel ponad 687 tys. z艂), ze studi贸w podyplomowych 28 os贸b, z czego 11 rozpocz臋艂o udzia艂 w 2016 r., a 17 os贸b kontynuowa艂o w 2016 r. (kosztowa艂y w sumie 76.267 z艂). Bony dedykowane osobom do 30. roku 偶ycia to kolejna propozycja, z kt贸rej korzystali bezrobotni. PUP w minionym roku realizowa艂 9 bon贸w zatrudnieniowych, 17 bon贸w sta偶owych i 18 bon贸w na zasiedlenie. Ta m艂oda grupa bezrobotnych (do 30. roku 偶ycia) bardzo ch臋tnie by艂a te偶 zatrudniana przez pracodawc贸w w ramach refundacji z artyku艂u 150f ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. To nowa, atrakcyjna forma finansowania, dlatego PUP zawar艂 a偶 156 takich um贸w. Nies艂abn膮c膮 popularno艣ci膮 w minionym roku cieszy艂 si臋 Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli mo偶liwo艣膰 kszta艂cenia ustawicznego dla pracodawc贸w i pracownik贸w. Firmy skorzysta艂y z dofinansowania koszt贸w kurs贸w, studi贸w podyplomowych, egzamin贸w, co mia艂o na celu podniesienie kwalifikacji zatrudnionych ludzi i w konsekwencji zapobieganie utracie pracy. Zawarto 40 um贸w, w ramach kt贸rych skorzysta艂o 308 uczestnik贸w (pracodawc贸w i pracownik贸w). PUP wydatkowa艂 w ramach KFS w minionym roku ponad 600 tys. z艂. Cieszy fakt, 偶e od kilku miesi臋cy stopa bezrobocia w powiecie dzier偶oniowskim utrzymuje si臋 na poziomie 10%. Na koniec 2016 roku liczba bezrobotnych w powiecie dzier偶oniowskim wynosi艂a 2877 os贸b. Warto przypomnie膰, 偶e jeszcze nie tak dawno, bo w 2012 r. bezrobotnych by艂o pond 7200 os贸b. Poza zadaniami zwi膮zanymi z aktywizacj膮 PUP realizowa艂 tak偶e formalno-prawn膮 obs艂ug臋 (rejestracj臋, ustalanie prawa do 艣wiadcze艅, ubezpieczenie zdrowotne, wy艂膮czenia z ewidencji, wydawanie za艣wiadcze艅, wydawanie PIT, egzekucj臋 nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅, udzielanie ulg w sp艂acie nale偶no艣ci itd.).

Wsp贸艂praca PUP ze szko艂ami

Jednym z g艂贸wnych temat贸w posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy by艂o tak偶e om贸wienie wsp贸艂pracy PUP ze szko艂ami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi. Temat przedstawi艂a wicedyrektor Monika Zawilak. W grudniu 2016 roku PUP wys艂a艂 do wszystkich gimnazj贸w naszego powiatu zaproszenia do wsp贸艂pracy przy realizacji spotka艅 doradc贸w klienta z m艂odzie偶膮 i ich rodzicami. Ich celem jest przygotowanie m艂odzie偶y do podj臋cia 艣wiadomej decyzji o wyborze swojej drogi zawodowej oraz informacja o lokalnym rynku pracy, zawodach deficytowych i nadwy偶kowych oraz oczekiwaniach pracodawc贸w wzgl臋dem potencjalnych pracownik贸w. Ch臋膰 zorganizowania takich spotka艅 zadeklarowa艂o sze艣膰 gimnazj贸w: Gimnazjum w Pi艂awie G贸rnej, Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy i dzia艂aj膮ce w jego strukturze Gimnazjum, Gimnazjum nr 1 w Bielawie, Gimnazjum Si贸str Salezjanek, Gimnazjum nr 1 w Dzier偶oniowie i Zesp贸艂 Gimnazj贸w nr 3 w Dzier偶oniowie. Od pocz膮tku roku odby艂y si臋 w nich zaplanowane spotkania z doradcami zawodowymi PUP. W niekt贸rych uczestniczyli te偶 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W sumie wzi臋艂o w nich udzia艂 351 os贸b. Przedstawiciele PUP uczestniczyli w tym roku tak偶e w spotkaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z pracownikami poradni, doradcami zawodowymi i z dyrektorami szk贸艂 ponadgimnazjalnych (3 lutego), natomiast 2 marca dyrektorki PUP wzi臋艂y udzia艂 w II Debacie Zawodoznawczej zorganizowanej w Zespole Szk贸艂 i Plac贸wek Kszta艂cenia Zawodowego w Bielawie. O wsp贸艂pracy szk贸艂 ponadgimnazjalnych z PUP na przyk艂adzie swojej szko艂y m贸wi艂a Dorota Pieszczuch, dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 3 w Dzier偶oniowie (Ekonomik). PUP m.in. prowadzi w tej szkole spotkania z m艂odzie偶膮 ko艅cz膮c膮 edukacj臋 ponadgimnazjaln膮 i wchodz膮c膮 na rynek pracy. Doradcy zawodowi prezentuj膮 m艂odzie偶y formy aktywizacji zawodowej oraz us艂ugi poradnictwa zawodowego. Kilka razy w roku dyrektor PUP wraz z pracownikami uczestniczy te偶 w Forach Zawodoznawczych w szkole (m.in. dla zawod贸w technika architektury krajobrazu, technika ekonomisty, technika spedycji). Udzia艂 w nim przedstawicielek PUP ma na celu poszerzenie wiedzy uczni贸w omawianego kierunku w odniesieniu do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na ten zaw贸d, a tak偶e informacji o zakresie form wsparcia realizowanych przez PUP dla os贸b m艂odych do 30. roku 偶ycia.

Nowy kierunek w ZS w Pieszycach

Podczas posiedzenia PRRP wyda艂a pozytywn膮 opini臋 w sprawie nowego kierunku kszta艂cenia zawodowego 鈥 opiekun medyczny 鈥 kt贸ry od wrze艣nia wprowadzi Zesp贸艂 Szk贸艂 im. Ks. Jana Dzier偶onia w Pieszycach. Ponadto zaopiniowa艂a dwa wnioski z艂o偶one w PUP o umorzenie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅. Podczas posiedzenia om贸wiono tak偶e zmiany planu podzia艂u 艣rodk贸w Funduszu Pracy na 2017 rok. Cz艂onkowie PRRP dyskutowali te偶 o reformie o艣wiaty i obawach zwi膮zanych z faktem, i偶 cz臋艣膰 nauczycieli straci prac臋. Dorota Konieczna-Enozel zaproponowa艂a, aby PRRP wyst膮pi艂a do Ministra Edukacji oraz dysponenta 艣rodk贸w FP - Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo艂ecznej z wnioskiem, aby urz臋dy pracy otrzyma艂y mo偶liwo艣膰 realizowania program贸w wsparcia dla tej grupy zawodowej 鈥 np. w formie kurs贸w s艂u偶膮cych ich przekwalifikowaniu.