W poniedziałek 30 marca 2015 roku odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Pieszyc. W trakcie obrad radni podejmować będą m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce. 
Początek obrad w sali narad Urzędu Miejskiego w Pieszycach o godzinie 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2014 rok (VI/VII kadencja).
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2014 rok (VI/VII kadencja).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2015 rok (projekt nr 16/2015).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy na 2016 r. środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 17/2015).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (projekt nr 23/2015).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 18/2015).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 22/2015).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce (projekt nr 25/2015).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2015 roku (projekt nr 20/2015).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Pieszyce do Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU GLACENSIS (projekt nr 19/2015).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pieszyce na lata 2015 – 2020 (projekt nr 21/2015).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce „Boxmet” Piskorzów (projekt nr 24/2015).
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015 na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 26/2015).
17. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamkniecie sesji Rady Miejskiej.