ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
ZarządzenieKomb

ZARZĄDZENIE Nr 29/2017