Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 28 grudnia 2016 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy na 2016 rok ( projekt nr 64/2016).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027 (projekt nr 65/2016).
6. Odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej wraz z uzasadnieniem.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
8. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
9. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Bud偶etu i Rozwoju o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
10. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosk贸w zawartych w opiniach komisji sta艂ych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
11. Dyskusja nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2017 rok.
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej-Przychodnia Miejska w Pieszycach (projekt nr 62/2016).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach ( projekt nr 63/2016).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowi膮zku sprzeda偶y w drodze przetargu dzia艂ki numer ewidencyjny 160, obr臋b G贸rne po艂o偶onej w Pieszycach (projekt nr 66/2016).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu Rewitalizacji Gminy Pieszyce na lata 2016-2023 (projekt nr 67/2016).
17. Postanowienie proceduralne nr 2/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2016 roku.
18. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej