Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 30 listopada 2016 roku, godz. 12.00. Sesja odbędzie się w Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37.

Proponowany porządek obrad:
I część – godz.12.00
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2016 rok ( projekt nr 58/2016 ).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027 (projekt nr 59/2016 ).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 55/2016 ).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( projekt nr 54/2016 ).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania ( projekt nr 57/2016 ).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok ( projekt nr 56/2016 ).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 września 2012 r., w sprawie podziału gminy Pieszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( projekt nr 60/2016 ).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 października 2012 r., w sprawie podziału Gminy Pieszyce na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( projekt nr 61/2016 ).
12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski i informacje.

Przerwa

II część- godz. 15.00
16. Przywitanie zaproszonych gości.
17. Projekcja filmu pt.”Więcej niż piłka”.
18. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce.
19. Wręczenie tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce.
20. Wystąpienie Prezesa MKS POGOŃ Pieszyce.
21. Wystąpienie zaproszonych gości po wyrażeniu woli zabrania głosu.
22. Trening pokazowy w wykonaniu najmłodszych piłkarzy MKS POGOŃ Pieszyce.
23. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Kondrat