„KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


DotacjeNaRozpoczecieDzialalnosci

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski oraz ząbkowicki.

Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
- analizę predyspozycji kandydatów,
- szkolenia oraz spotkania z doradcą zawodowym, przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
- wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
- szkolenia uzupełniające wiedzę, prowadzone już po uzyskanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.