LGD Loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż został ustalony harmonogram spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Beneficjentami działań mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO, grupy defaworyzowane oraz inne podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kwota przeznaczona dla Beneficjentów to 5.400.000,00 złotych. Przedmiotem spotkania będzie omówienie głównych założeń LGD oraz zasad wdrażania LSR.

LGDHarmonogramSzczegółowe informacje znajdują się na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1/3
58-321 Jugowice
Tel . 74 87 16 150