Czternastu radnych obradowało podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach. Na samym początku przedstawiono informację na temat wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2016 r. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 8.000 zł otrzymaną z Ministerstwa Finansów jako rezerwę części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów lekarskich.
SesjaWrzesien2016Rozdysponowano również wolne środki w kwocie 168.000 zł i przeznaczono je na dowóz dzieci do placówek oświatowych, utrzymanie świetlic szkolnych, a także na wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej na terenie Gminy Pieszyce i na dotację dla ZGM z przeznaczeniem na budowę dwóch studni przydomowych.
Podjęto również uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. Wszystko ze względu na to, iż nowa dyrektor placówki funkcję swoją objęła 1 września 2016 r. i chce zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki realizacji zajęć edukacyjnych oraz zabawy. W roku przedszkolnym 2016/2017 chce zapoznać się z placówką, monitorować jej prawidłowe funkcjonowanie, jak również wypracować metody sprawnego przepływu informacji.
Radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” i uchwalili regulamin nadawania tytułu. Tytułem tym wyróżnione zostaną osoby w następujących dziedzinach:
- oświata i nauka,
- kultura,
- sport,
- turystyka,
- inicjatywa gospodarcza,
- obronność Ojczyzny.