Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 28 września 2016 roku, godz. 14.00.. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce ( III piętro ).
SesjaCzerwiec2016
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2016 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2016 rok ( projekt nr 40/2016 ).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027( projekt nr 41/2016 ).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych (projekt nr 42/2016 ).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu ( projekt nr 43/2016 ).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pieszyce na okres dłuższy niż trzy lata ( projekt nr 44/2016 ).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach
/-/ Ryszard Kondrat