W poprzednim okresie programowania rozpoczęto czynną współpracę PL-CZ, jej podstawy dają możliwości ewaluacji i wykorzystania potencjału jaki daje nam obszar pogranicza. W projekcie zaplanowano szereg działań kulturalnych i promocyjnych, które przyczyną się do dalszego wzajemnego poznania z mieszkańcami gmin partnerskich, którzy będą mogli się zachłysnąć multikulturowością regionu i będą chcieli utrzymywać stałe kontakty. Wspólnie chcemy pracować nad rozwojem współpracy i osiągać wyznaczone cele.

Okres realizacji od 01.07.2016 do 31.12.2020

Partner Wiodący: Gmina Pieszyce

Partnerzy projektu: Gmina Bohuslavice nad Metuji i Miasto Nova Paka

 

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080 pn. ,,Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inerreg V-A  Republika Czeska -
Polska 2014-2020.


Cel projektu: Celem osi priorytetowej 4 jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie pogranicza. Poprzez realizację działań pogłębi się dotychczasowa współpraca pomiędzy urzędami miast partnerskich, powstaną nowe transgraniczne przyjaźnie między mieszkańcami, co wzmocni ich integrację i wspólną tożsamość kulturową. Oferta atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu podczas wspólnych imprez przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez aspekty materialne za nimi płynące, oraz wzrostu bezpieczeństwa , zapewnieniu mieszkańcom dostępu do kultury wyższej. Realizując wspólne zajęcia uczestnicy zdobędą nową wiedzę, co przyczyni się do rozwoju ich osobowości, wzmocnią się istniejące relacje zawodowe i osobiste, powstają nowe przyjaźnie, wzmocni się integracja i poczucie tożsamości mieszkańców pogranicza.
 
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu programu Oś priorytetowej 4 Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności lokalnych w regionie pogranicznym oraz Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim. Zwiększenie intensywności wzajemnych kontaktów, poszerzenie istniejącej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, ustanowią nowe i pogłębią istniejące długoterminowe przyjazne stosunki między dziećmi w szkołach podstawowych, mieszkańcami miast partnerskich i instytucjami. To również będzie pogłębiona i stała współpraca pracowników miast partnerskich podczas kontaktów roboczych przynosząca również rozwój językowy pracowników.
 
Działania realizowane w ramach projektu:
-  Działania promocyjne i informacyjne 7.2016-12.2020
- Spotkania dla mieszkańców 7.2016-12.2020 na działanie składają się: Święto muzyki 10.2020,
Muzykowanie polsko-czeskie 10.2017, Prezentacje muzyki chóralnej 10.2018, Muzyczny maraton
10.2019, Warsztaty artystyczne 10.2020, Prezentacje artystyczne 10.2017, Spotkania rozwijające
artystycznie 10.2018, Smaki artystyczne 10.2019 Jarmark Wielkanocny 3.2017, Pisanki, kraszanki i
baranki po polsku i po czesku 03.2018, Czym różni się Wielkanoc w Polsce i w Czechach 3.2019,
Wariacje na temat ? 02-04.2020, Zaproszenie artystyczne ? 02-04.2018,Spotkania na temat ? 02-
04.2019, Konferencja podsumowująca projekt 12.2020, Gry bez granic 8.2017, Uprawiajmy razem
sport 8.2018,Na sportowo po nowe przyjaźnie 8.2019, Mały festiwal muzyki 9.2017, Muzyka nas łączy
9.2018, Święto muzyki 9.2019, Wehikuł czasu- działanie edukacyjne 9.2017,Wędrowanie w czasie
9.2018, Znasz Novą Pakę? 9.2019
 
-Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza 8.2016-9.2020 na działanie
składają się: w Gminie Pieszyce 7.2018 (Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza w
zakresie turystyki) i 9.2019 (Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza-rola kultury w
kształtowaniu trwałych związków pogranicza), w Gminie Bohuslavice 9.2020 i Miastu Nová Paka
10.2017.
 
-Spotkania dla dzieci 10.2016-12.2020 na działanie składają się: Świąteczne spotkania przy
choince 12.2020, Święta, święta tuż, tuż 12.2017,Święta w barwach polsko-czeskich 12.2018,
Obrzędy, obyczaje, ozdoby, smaki w świątecznej kulturze polsko-czeskiej 12.2019, Świąteczne
nastroje 12.2016, Tradycje Bożonarodzeniowe 12.2018, Zimowe spotkania dzieci w Novej Pace
1.2020, Wspólna nauka 1.2018, Edukacja i sport w barwach polsko-czeskich 1.2019, Bajkowe
popołudnie 6.2017 , Pójdź z nami do bajki 5.2018, Zgadnij, kim jestem 5.2019.
 
Zaplanowane w ramach projektu działania będą darmowe.